GDPR

Společnost GS milk, spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy, a dále a také z důvodu plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 • SupportImg

  Totožnost a kontaktní údaje správce: - Správcem Vašich osobních údajů je firma GS milk, spol. s r.o. se sídlem Sokolohradská 629, Chotěboř, identifikační číslo: 02952955 (dále jen „správce“).
  - Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování GS milk, spol. s r.o., Sokolohradská 629, 583 01 Chotěboř, adresa elektronické pošty info@gsmilk.cz, telefon 569 432 525

 • SupportImg

  Právní základ zpracování osobních údajů: Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  - splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  - splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • SupportImg

  Účel zpracování osobních údajů: Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 • SupportImg

  Doba uložení osobních údajů: Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 • SupportImg

  Další příjemci osobních údajů: Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou kooperující a zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na plnění smlouvy či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a smlouvy o dílo, a osoby zajišťující pro správce technické služby včetně provozu software a ukládání dat.
  - společnost PPL CZ (IČ: 25194798) s.r.o - přepravce
  - společnost DHL Freight (IC: 08566330) - přepravce
  - Ing. Radka Podhorská (IČ: 70556172) jako daňový poradce Správce
  Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 • SupportImg

  Práva subjektu údajů: Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.